Vysvětlivky/Ukazatele

Diskuse jak začít s investováním

Moderátor: VSbrok

Odpovědět
Uživatelský avatar
VSbrok
Site Admin
Příspěvky: 1243
Registrován: 03 led 2019 23:09
Bydliště: 100 věží
Kontaktovat uživatele:

Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od VSbrok » 21 črc 2019 13:53

:idea: seznam ukazatelů pro hodnocení firem a k nim jejich vysvětlení
:!: žádné komentáře, povoleny jsou pouze příspěvky s žádostí o vysvětlení dalšího pojmu nebo příspěvky s pojmem a jeho vysvětlením
:idea: nový pojem bude následně dopsán do prvního příszpěvku, abychom to měli všechno pohromadě
:arrow: vše ostatní bude smazáno

Profit (zisk) = zisk je pozitivní rozdíl mezi výnosy a náklady. Jedná se o syntetický ukazatel efektivnosti podnikové činnosti, v zisku se odrážejí všechny faktory úspěšného podnikání.

Loss (ztráta) = ztráta je negativní rozdíl mezi výnosy a náklady. Jedná se o syntetický ukazatel efektivnosti podnikové činnosti, v zisku se odrážejí všechny faktory úspěšného podnikání.

NOPAT – Net Operating Profit after Taxes (čistý provozní zisk po zdanění) = provozní zisk vytvořený hlavní (výrobní) činností podniku po zdanění: Čistý provozní zisk po zdanění = provozní zisk * (1-t) [t = sazba daně z příjmů]

Poměrový ukazatel = označuje se též jako ukazatel návratnosti nebo výnosnosti.

Profitability Ratios (rentabilita) = poměrový ukazatel, poměřujeme zisk a zdroje firmy:

Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál

ROA – Return on Assets (rentabilita aktiv) = poměrový ukazatel, poměřujeme zisk a všechny aktiva, které firma má. Tedy jak firma dokáže využívat svůj majetek k vytváření zisku. Tento ukazatel lze vypočítat více způsoby:
ROA = EBIT / Aktiva
ROA = EAT / Aktiva
ROA = EBIT * (1-t) / Aktiva
ROA = EAT + Úroky * (1-t) / Aktiva [t = sazba daně z příjmů]

EBIT – Earnings before Interest and Taxes (zisk před zdaněním a úroky)
= označuje výsledek hospodaření před zdaněním a úroky. Posuzuje výkonnost podniku bez ohledu na zvolený způsob financování (např. půjčkou) a zdanění:
EBIT = EBT + nákladové úroky

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges (Zisk před zdaněním, úroky a odpisy)
= je to EBIT zvýšený o odpisy:
EBITDA = EBIT + odpisy

Depreciations (odpisy) = je peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Odpisy zhruba kopírují fyzické opotřebení majetku a vyjadřují jeho postupné znehodnocování (zastarávání). Odpisy jsou součástí nákladů, čímž snižují zisk, aniž by byly skutečně vynaloženým nákladem.

Rozlišujeme:
Účetní – stanovuje si podnik sám v závislosti na opotřebení majetku ovlivněného předpokládanou mírou jeho užívání. Účetní odpisy nejsou daňově uznatelné.
Daňové – jejich výše je stanovena v zákoně o daních z příjmu. Pro zjednodušení lze použít stejný výpočet i pro odpisy účetní.

Depreciations Charges (odpisy hmotného majetku) = odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Dle českého zákona se odpisy hmotného i nehmotného majetku zahrnují do této kategorie.

Amortization Charges (odpisy dlouhodobého nehmotného majetku) = odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, protože v americkém účetnictví se rozlišují jednotlivé druhy odpisů.

EBT – Earnings before Taxes (zisk před zdaněním, hrubý zisk) = ukazatel hospodářského výsledku firmy před odečtením daně z příjmů.

EAT – Earnings after Taxes (čistý zisk) = výsledek hospodaření za účetní období, uvádí se po zdanění a je určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik.

Equity(vlastní kapitál) = kapitál, který patří majiteli (majitelům) firmy. Je tedy hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku.

Current Assets (oběžný majetek) = krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva.

Net Working Capital (čistý pracovní kapitál) = oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. Je to kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo.

Čistý pracovní kapitál = Oběžný majetek (oběžná aktiva) – Krátkodobé cizí zdroje
Čistý pracovní kapitál = WC – Krátkodobé závazky = (Zásoby (Inventory) + pohledávky + Finanční majetek) – Krátkodobé závazky


CEO – Chief Executive Officer (ředitel společnosti) = CEO je nejvýše postavený manažer ve firmě, je to člověk odpovědný za celou firmu, její fungování, strategii a postavení na trhu.

CFO – Chief Financial Officer (finanční ředitel) = CFO je manažer v organizaci odpovědný za řízení financí v celé firmě.

COO – Chief Operations (Operating) Officer (provozní ředitel) = COO patří mezi nejvyšší manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za provoz firmy, za její dennodenní fungování.

CIO – Chief Information Officer (ředitel IT) = CIO patří mezi nejvýše postavené manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky ve firmě.

CHRO – Chief Human Resources Officer (personální ředitel) = CHRO patří mezi nejvýše postavené manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za tzv. lidské zdroje, tedy všechny pracovníky ve firmě. A to nejen stálé, ale i brigádníky atd. Je rovněž odpovědný za dodržování zákonem daných povinností ve vztahu k zaměstnancům.

CSO Chief Sales Officer (obchodní ředitel) = zkratka CSO není až tak běžná, jako ostatní výše. CSO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast marketingu a obchodu. Jeho úkolem je marketing, řízení vztahů se zákazníky, za prodej výrobků nebo služeb, za rozvoj zaměstnanců a za slaďování cílů organizace s potřebami zákazníků. Jeho hlavní odpovědností je prodej výrobků a služeb, dále pak plánování prodeje výrobků a služeb.


Financial Analysis (finanční analýza) = je soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost.

Cash flow (peněžní toky) = je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu “cash flow” jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky ve firmě. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finančního zachycení.

Cash flow můžeme rozlišit dle základních činností:
Cash flow z provozní činnosti
Cash flow z investiční činnosti
Cash flow z finanční činnosti

Income (příjem) = je přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Příjmy a výdaje jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti se řízením peněžních toků (cash flow).

Earnings (zisky) = jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o přírůstky peněz.

Expenditure (výdaj) = je úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Výdaje a příjmy jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).

Costs (náklady) = jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o úbytky peněz, které vznikají spotřebou zdrojů. Náklady je vyjádření peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků nebo služeb. Náklady nutně nemusí znamenat úbytek finančních prostředků. Náklady vznikají například provozem automobilu nebo budovy. Peněžní toky mohou hmotné toky provázet, předcházet nebo následovat. Tedy finanční přírůstky či úbytky mohou být v jiných časech než v jakých vznikají náklady. Rozdíly vznikají především krátkodobě a jsou vyjádřeny rozdíly v hodnotách zisku oproti cash flow. Náklady se dělí do různých kategorií: přímé/nepřímé, variabilní/fixní, provozní/investiční, mezní, jednicové, atd, atd.

Total Cost Ratio (nákladovost) = je ukazatel celkové efektivnosti firmy. Vypočítá se poměrem celkových nákladů a celkových výnosů.

TCO – Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastnictví) = je metoda hodnocení nákladových variant. Prostřednictvím TCO se vyjadřují kompletní náklady na investici a její provoz, zohledňující nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím hodnocených statků.

Jedná se například o:
Přímé náklady na pořízení investice (cena)
Poplatky spojené s provozem/údržbou
Náklady spojené s vyškolením uživatelů investice
Náklady spojené s nečinností investičního celku z příčiny opravy, inovace atd.

CAPEX – Capital Expenditures (kapitálové/investiční náklady) = Jedná se o výdaje vynaložené na nákup zdrojů (zejména nemovitostí, technologií nebo zařízení), které mají větší hodnotu a proto nabývají charakteru investice. Ta má většinou větší časový, finanční i organizační rámec a proto je často realizována formou projektu. Způsobuje nějakou změnu v organizaci, kterou je třeba dobře naplánovat a zrealizovat. Z finančního hlediska, v účetnictví jsou kapitálové (investiční) výdaje započteny k účetním aktivům, zpravidla se odpisují/amortizují více let – na rozdíl od provozních výdajů, které se promítají do nákladů najednou.

OPEX – Operational Expenditures (provozní náklady) = veškeré náklady organizace vynaložené na zajištění provozu, nákup materiálu, služeb a dalších zdrojů. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Patří sem náklady: osobní (platy, atd.), materiál, údržba, licence, marketing, vybavení, voda, elektřina, datové sítě, atd., atd.

Receivables (pohledávky) = je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy.

Invoice/Bill (faktura) = je obchodní dokument vystavený prodávajícím kupujícímu za dodané služby nebo zboží.

Tax (daň) = povinná platba jednotlivce nebo organizací (firem) odváděná do státního nebo místního rozpočtu stanovená zákonem. Daně dělíme na Přímé a Nepřímé.

Corporate Tax (daň z příjmu právnických osob) = daň z příjmů právnických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy nebo zisk právnických osob (organizací nebo firem).

VAT – Value Added Tax (DPH – daň z přidané hodnoty) = je nepřímou daní a též se řadí mezi spotřební daně. Princip daně z přidané hodnoty spočívá v tom, že organizace odvádí DPH z rozdílu mezi vstupy a výstupem.

Credit (úvěr) = označuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek vrátit. Úvěr poskytuje věřitel dlužníkovi. Z hlediska podnikového účetnictví se úvěr stává cizím kapitálem na straně pasiv v rozvaze a slouží k pořízení aktiv. Nákladem za poskytnutí úvěru je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním. Úvěr nejčastěji poskytují banky, ale povíme si o jiných firmách, které poskytování úvěrů mají jako svoji hlavní činnost.

Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru bankou jsou:
Návratnost = schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě
Výnosnost úvěru = o kolik procent se nám vrátí víc peněz než jsme půjčili

Interest (úrok) = smluvně stanovená odměna za půjčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi.
Úrok = (jistina × sazba × čas) / 100
Jistina – kapitál, z něhož je úrok počítán
Sazba – úroková sazba (v procentech za rok)
Čas – délka úročení (v letech)


Factoring (factoring) = prodej krátkodobých hromadných pohledávek, které nejsou zajištěny, plynoucích z prodeje zboží a služeb před dobou jejich splatnosti. Jedná se o alternativní formu refinancování založenou na odkupu pohledávek.

Budget (rozpočet) = základní finanční plán, který obsahuje seznam plánovaných příjmů a výdajů. Rozpočet je součástí finančního plánu a pomáhá při plánování k dosažení finančních cílů. Může být sestaven na úrovni státu, organizace, podnikatele, projektu, rodiny nebo jednotlivce (rodinný rozpočet).

80/20 company (firma 80/20) = jedná se o firmu, která má 80% svých příjmů mimo USA a 20% příjmů v USA.
:arrow: Nabízím možnost registrace s bonusem u Lynx ($50) a Degiro (500,- Kč)
ABBV,ABR,ARCC,CGBD,CSWC,D,DOW,GAIN,LAZ,MAIN,MO,NGG,NRZ,O,OHI,OMI,ORI,PEP,PFE,RTX,SO,SPG,STAG,T,XOM
:arrow: Investuji na důchod a klidný spánek
Spekulačka: MAC

cipisek
Začátečník
Příspěvky: 25
Registrován: 08 led 2019 08:17
Bydliště: papírová krabice 47/3

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od cipisek » 31 črc 2019 06:41

GAAP
NO GAAP
Múžete mě prosím vysvětlit rozdíl.Ktérý z těchto ukazatelů je dúležitější.Jak je použít.Jak je chápat.Děkuji.

Ondřej
Site Admin
Příspěvky: 702
Registrován: 03 led 2019 22:50
Kontaktovat uživatele:

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od Ondřej » 31 črc 2019 18:33

cipisek píše:
31 črc 2019 06:41
GAAP
NO GAAP
Múžete mě prosím vysvětlit rozdíl.Ktérý z těchto ukazatelů je dúležitější.Jak je použít.Jak je chápat.Děkuji.
Ahoj cipísku, už jsem se začínal bát, že nás nečteš:-D

GAAP vs. non-GAAP: Přehled
Důkladný investiční výzkum vyžaduje posouzení GAAP i upravených výsledků, ale investoři by měli pečlivě zvážit platnost vyloučení jiných než GAAP případ od případu, aby se vyhnuli zavádějícím a příliš býčím číslům, zejména pokud se standardy vykazování liší.

GAAP
GAAP byl vyvinut Radou pro finanční účetnictví a standardy (FASB), aby standardizoval finanční výkaznictví a poskytoval jednotný soubor pravidel a formátů pro usnadnění analýzy investorů a věřitelů. GAAP vytvořil pokyny pro rozpoznávání, měření, prezentaci a zveřejňování položek. Sjednocení a objektivita účetnictví zvyšuje důvěryhodnost a stabilitu podnikového finančního výkaznictví, což jsou faktory, které jsou považovány za nezbytné pro optimálně fungující kapitálové trhy. Společnosti mohou být vzájemně porovnávány, výsledky mohou být ověřeny renomovanými auditory a investoři si mohou být jisti, že zprávy odrážejí základní blaho. Tyto zásady byly stanoveny a upraveny převážně s cílem chránit investory před klamavým nebo pochybným vykazováním.

Non-GAAP
Existují případy, kdy přehledy GAAP nedokážou přesně vykreslit operace podniku. Společnosti mohou zobrazovat své vlastní účetní údaje, pokud jsou zveřejněny jako non-GAAP a poskytují srovnání mezi upravenými a pravidelnými výsledky. Údaje mimo GAAP obvykle nezahrnují nepravidelné nebo bezhotovostní výdaje, jako jsou náklady spojené s akvizicemi, restrukturalizací nebo jednorázovými úpravami rozvahy. Tím se vyhlazuje vysoká volatilita výdělků, která může vyplývat z dočasných podmínek, a poskytuje jasnější obrázek o probíhajícím podnikání. Výhledová prohlášení jsou důležitá, protože ocenění jsou z velké části založena na očekávaných peněžních tocích. Údaje, které nejsou GAAP, jsou však vyvíjeny reportující společností,

Klíčové rozdíly
Investoři by měli pozorovat a interpretovat údaje jiné než GAAP, ale musí také rozpoznat případy, ve kterých jsou údaje GAAP vhodnější. Úspěšná identifikace zavádějících nebo neúplných non-GAAP výsledků se stává důležitější, protože se tato čísla liší od GAAP.

Studie ukázaly, že upravené údaje s větší pravděpodobností vyrovnávají ztráty než zisky, což naznačuje, že řídící týmy jsou ochotny opustit důslednost a podpořit optimismus investorů.
Rozdíl mezi čistým výnosem GAAP a ziskem bez GAAP mezi firmami Dow Jones Industrial Average (DJIA) vzrostl z 11,8 procenta v roce 2014 na 30,7 procenta v roce 2015. Mnoho z toho lze připsat nepokojům na komoditních a měnových trzích, které silně zkreslily GAAP zisk v několika průmyslových odvětvích. Obavy z praktik podávání zpráv přesahovaly dopady klesajících cen energie, protože Equifax Inc. (NYSE: EFX ) a T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS ) obdržela v roce 2015 od Komise pro cenné papíry (SEC) varovné dopisy týkající se nesprávného hlášení.

Zvláštní úvahy
Výsledky GAAP i non-GAAP jsou v mnoha případech důležité a studie z akademických a profesionálních zdrojů tento postoj podporují. Investoři nuceni si vybrat stranu, protože dva odklony by měli zvážit konkrétní vyloučení v upravených číslech a osobní ekonomický výhled je také důležitý. Společnosti, které soustavně nakupují menší firmy a hodlají udržet tuto akviziční strategii, často vylučují určité náklady spojené s akvizicemi, které zůstávají významným pokračujícím nákladem podniku, ale neměly by být přehlíženy.

Studie naznačují, že vyloučení kompenzace založené na akciích z výsledků výnosu významně snižuje prediktivní sílu analytických předpovědí, takže údaje jiné než GAAP, které se pouze upravují o kompenzaci vlastního kapitálu, budou s menší pravděpodobností poskytovat údaje, na které lze podat žalobu. Výsledky non-GAAP od odpovědných firem však investorům poskytují jedinečný pohled na metodologii využívanou řídícími týmy při analýze jejich vlastních společností a plánování budoucích operací.

KLÍČOVÉ BODY

GAAP standardizuje finanční výkaznictví a poskytuje jednotný soubor pravidel a formátů pro usnadnění analýzy ze strany investorů a věřitelů.
Existují případy, kdy přehledy GAAP nedokážou přesně vykreslit operace podniku.
Investoři by měli pozorovat a interpretovat údaje jiné než GAAP, ale musí také rozpoznat případy, ve kterých jsou údaje GAAP vhodnější.

Uživatelský avatar
Pavel
Investor
Příspěvky: 543
Registrován: 09 led 2019 14:02

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od Pavel » 31 črc 2019 20:51

Zkusím to ještě doplnit - při studiu kvartálních výsledků se vždy zajímám jak o GAAP tak o non GAAP hodnoty EPS. Když se výrazně liší, bývá to tam vysvětleno. Třeba u farmaceutických firem se to občas dramaticky liší z důvodů odpisů nějakého léku (nákladů na jeho vývoj). Chce to sledovat a pátrat.

Pokud se zveřejňují předem nějaké odhady analytiků, bývají většinou non GAAP, protože tento "provozní" zisk se odhadnout dá, zatímco nějaké jednorázové položky ovlivňující GAAP hodnoty se nedá moc predikovat.

Martin
Začátečník
Příspěvky: 197
Registrován: 07 led 2019 10:50

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od Martin » 23 říj 2019 14:53

Měl bych na zkušenější dotaz, prosbu o zhodnocení, případně kde dělám chyby, určitě se to bude hodit i ostatním. Při čekání na poklesy mnou sledovaných akcií se hrabu ve výkazech a kromě standardních věcí jako dividendy, příjmy, čisté příjmy, DY, FCF, payout ratio atd. Jsem začal počítat a sledovat dluh atd.
Vezmu to popořadě - jako příklad společnosti bych vzal CAT - výkazy 3Q.
P/S : price/sales per share...133/(40,656/0,566)= 1,85 čím menší tím lepší, pod 3.
P/B: price/((tot.ass-tot.liab)/shares)...133/((77,993-63)/0,566)= 5 čím menší tím lepší, pod 3.
Current ratio: curr.ass/curr.liab...39,160/27,201= 1,44 jak je likvidní, čím větší, tím lepší.
debt/Equity: 33,638/14,993 = 2,24 čím menší tím lepší <0.6 optimum.
longt debt/E: 25,588/14,993 = 1,7.
Cash: 7,906.
cash/debt: 7,906/33,638 = 23% pod 5xhotovost.
net earnings/debt: 4,677/33,638 = 14% pod5x čistý příjem.
tot.liab/Equity: 63/14,993= 4,2 lepší pod 3násobek.
tot.curr ass./debt: 39,160/33,638 = 1,16 co můžu prodat do jednoho roku, kolik je ideální?
tot.ass/debt: 77,993/33,638 = 2,32 kolik je ideální?
FCF: 3,755.
payout ratio: FCF/D paid 3,755/1,564 = 42%.
debt/EBITDA
price/FCF: market cap./FCF 0,566x133/3,755 = 20.
ROE: net earnings/Equity 4,677/14,993 = 31%.

Vím, že je toho hodně, ale budu rád za každou radu a připomínku. Popřípadě, jaké hodnoty jsou pro Vás ideální atak. Díky
ABBV,JNJ/CAH/D/EMR,MMM/CL,GIS,MO/RDS.B,XOM/FRT,IRM,O/ARCC,MAIN/ORI

mnam84
Investor
Příspěvky: 525
Registrován: 05 led 2019 07:59

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od mnam84 » 23 říj 2019 22:47

u některých ukazatelů by bylo dobré se podívat na průměr v odvětví a porovnat to stím, jelikož nelze obecně řici větší nebo menší hodnota ukazatele je lepší

Martin
Začátečník
Příspěvky: 197
Registrován: 07 led 2019 10:50

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od Martin » 28 říj 2019 18:47

Ja to spis myslel tak, jak to kdo ma nastavene, jake ukazatele nejvic sleduje.
ABBV,JNJ/CAH/D/EMR,MMM/CL,GIS,MO/RDS.B,XOM/FRT,IRM,O/ARCC,MAIN/ORI

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 21
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Vysvětlivky/Ukazatele

Příspěvek od Ladislav » 16 lis 2019 15:44

:idea: Moc divná věc, že pan domácí na to zapomněl v prvním komentáři. :idea:
Ocenění akcie s poměry jejího kurzu. Kdy je akcie levná nebo drahá.
P/E = KGV = kurz akcie / čistý zisk podniku na akcii = price / earnings = Kurs Gewinn Verhältnis
P/B = KBV = kurz akcie / účetní hodnota akcie = price / book value = Kurs Buchwert Verhältnis
P/S = KUV = kurz akcie / tržba podniku na akcii = price / sales = Kurs Umsatz Verhältnis
P/C = KCV = kurz akcie / cash flow podniku na akcii = price / cash flow = Kurs Cashflow Verhältnis

:idea: Já kupuju jen akcie s P/E pod 15, P/B pod 3, P/S pod 3, P/C pod 15, výnos dividendy nad 3% :!:
Cizí kapitál podniku nesmí být víc jak 3x vyšší než vlastní kapitál podniku.
Nekoupím akcii podniku, který má 4x vyšší cizí kapitál než vlastní kapitál.
Cizí kapitál banky může být i 20x vyšší než vlastní kapitál banky.
Je mi jedno, jestli zisk a tržba rostou 5% nebo 30% ročně.
I kdyby rostly zisk a tržba podniku 30% ročně, vyžaduju při nákupu akcie P/E pod 15, P/B pod 3, P/S pod 3.
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Odpovědět